ORIENTACIJSKA ZVEZA

SLOVENIJE

Izvr{ni odbor

 

 

ZAPISNIK redne seje 3/99, ki je bila 16. 9. 1999 na Parmovi 33

PRISOTNI: Vlado Sedej, Daniel Lebar, Du{an Petrovi~, Kre{o Kereste{, Goran Nagy, Gregor Anderluh, Anica Hribar, Maks @itko, Uro{ Petrovi~, Damjan ^elik, Bojan Jev{evar

DNEVNI RED: 1. Pregled zapisnika prej{nje seje IO OZS
2. Pregled tekem in kon~ni rezultat lige
3. Reprezentance
4. Poro~ilo z O-ringena
5. Poro~ilo o izobr. trenerjev in traserjev
6. Finance - nabava opreme
7. [olska tekmovanja in OZS
8. Koledar tekmovanj za leto 2000
9. Razno

1. K zapisniku zadnje seje ni bilo pripomb, zato je zapisnik soglasno potrjen.

2. Pri pregledu tekmovanj po zadnji seji je ugotovljeno, da sta tekmovanji za ligo v Zbiljah (1. dan Magnusovega pokala) in ^rnem vrhu (1. dan Pokala Cerkna) veljavni. Obe tekmi sta `e zajeti v rezultatih lige, ki so na ogled na spletnih straneh. Prisotni tudi k tem rezultatom niso imeli pripomb in sprejet je sklep: Tekmi v Zbiljah in ^rnem vrhu {tejeta za ligo, veljavni so tudi kon~ni rezultati SOL 99. O zaklju~ku lige bo D. Petrovi~ povpra{al Lorencona iz Nove Gorice, ki je letos izdelal manj{o karto; ~e tam ne bo mo`no, bomo rezultate lige razglasili na Jugovzhodnem pokalu v Bre`icah.

3. O mladinski reprezentanci je poro~al K. Kereste{, ki jo je spremljal v Bolgarijo. Po rezultatih so se odrezali slab{e kot lani: - klasika - zmag. 69', ^ade` 115' (123.), Miklav~i~ 117' (125. od 157), Nina Babi~ 93' oz. 116. od 136 (zmag. 52') - kratka - C finale - ^ade` 126. in Miklav~i~ 150. od 152.

Od zveze so dobili 250.000 tolarjev, od tega pa so prihranili 30.000 za udele`bo na Evr. mladinskem prvenstvu, ki bo od 8.-10. oktobra.

^lanska r. je tekmovala samo v Sopronu na A-A in za stro{ke prejela 15.600 tolarjev, edini bolj{i rezultat pa je dosegla Hribarjeva v klasiki v @E - 3. mesto.

D. Lebar se ni udele`il svet. prvenstva zaradi zdravstvenih te`av in slabe forme. Po kraj{i razpravi je IO sprejel sklep: D. Lebar je opro{~en vra~ila 20.000 sit, kolikor je zna{alo predpla~ilo kotizacije za SP

4. K. Kereste{ je poro~al o uspehu dveh invalidov, ki ju je spremljal na O-ringen. V "trail" orientaciji je Niko ^i`ek iz Ljubljane v kat. B med 17. tekmovalci zasedel 1. mesto, njegova `ena in K. K. pa sta bila v sredini uvr{~enih. Nadaljnje stike z invalidi in tovrstno o. bo imel K. K. V prihodnjem letu bo v Sloveniji maraton za svetovno ligo, pripravila ga bosta Dani in Bojan.

5. A. Hribar je poro~ala o trenutnem stanju pri izobra`evanju. Zbira {e seminarske naloge vseh udele`encev, ki so opravili izpit, za u~itelje pa je razpisan te~aj od 24. do 28. novembra.

6. O finan~nem stanju je poro~al V. Sedej. G. Nagy je pripravil pregled cen za oba sistema registracije tekmovalcev, EMIT in IDENT. Zneski so kar veliki, zato kratkoro~no {e ne moremo razmi{ljati o nabavi te opreme, {e posebej zaradi majhnega {tevila slovenskih tekmovalcev. Zaradi pridobivanja sofinanciranja na M[ in fundaciji so nekateri menili, da mora zveza sofinancirati izdajanje {olskih kart. Nova verzija OCAD je na voljo na CD, ki ga hrani Bojan.

7. Zaplet z dr`avnim {olskim prv. je `e re{en, Damjan ^elik je {e enkrat razlo`il, kako so potekali pogovori med njim in Gimnazijo Idrija, Nu{a pa o zadnjem sestanku s Peterlinom na M[-Zavod za {port. Prisotni so se strinjali, da je za {olski {port {e naprej zadol`ena ona in da za stike z Zavodom za {port skrbi sama. Obljubila je tudi program {olskih orientacijskih tekmovanj, kakr{nega `eli g. Peterlin.

8. Iz predlogov smo prisotni zasnovali koledar tekmovanj v prihodnjem letu:

1) Pokal Lipice - potrditi mora Vol~i~

2) DP v klasiki in {tafeti v soorg. s Slovensko vojsko (@itko) sredi maja;

Kot pripombo k tej tekmi B. Jev{evar dodajam, da je G. Anderluh ([OK) po sestanku povedal, da bo preveril mo`nosti za izdelavo nove karte na Panovcu v NG in da je pripravljen tekmo tudi pripraviti (v NG ra~unamo na Lorencona).

3) Magnusov pokal - Tivoli - za~etek julija

4) Pokal Cerkna - Azimut - konec avgusta

5) Bobov pokal - Maribor, Pekre - konec septembra, org.Partija neodvisnih [tajercev

6) D[P in DPkr. organizirata O[ in OKB 7. oktobra v Semi~u

7) Maraton za svetovno ligo, 14. in 15. oktober, [OK in OKB

8) Jugovzhodni pokal - OKB - 21. oktober

9. Razno

K. Kereste{ se je obvezal, da bo pripravil vzorce za izkaznice za traserje, trenerje, vaditelje in priznanja OZS. Bli`a se desetletnica zveze. Za obve{~anja preko interneta in doma~o stran OZS skrbi Goran.

Zapisal: Bojan Jev{evar