ORIENTACIJSKA ZVEZA

SLOVENIJE

Izvršni odbor

ZAPISNIK 1. redne seje, ki je bila 13. 4. 2000 na Parmovi 33

PRISOTNI: Vlado Sedej, Dušan Petrovič, Krešo Keresteš, Goran Nagy, Bojan Jevševar, Silvij Močnik, Miro Šalamun

DNEVNI RED: 1. Pregled zapisnika prejšnje seje IO OZS
2. Pregled in potrditev tekmovanj za ligo
3. Reprezentanci
4. Nabava opreme Silva in Polar
5. Poročilo o izvedenih seminarjih
6. Pregled finančnega stanja in pogodb za sredstva po razpisu fundacije
7. Razno

1. Po razpravi je sprejet sklep, da se v zapisniku zadnje seje popravita imeni kontrolorjev v koledarju tekmovanj in sicer Vlado Sedej bo kontrolor Magnus Cupa, S. Močnik pa je bil v Lipici. Tako popravljen zapisnik 4. seje 1999 je soglasno potrjen.

2. Liga 2000 se je začela in obravnavali smo poročila za prve tri tekme. Ker so vse tekme izvedene brez zapletov in pritožb, je sprejet sklep: za SOL 2000 so potrjene tekme Lipica Open (1. dan), Panovec in Crngrob. Po razpravi je sprejet še sklep, da se uvede nova kategorija Ž 18 (15-18 let) v točkovanju za SOL.

Miro Šalamun bo Mateju, ki vodi ligo, poslal seznam vojakov, da bo pripravljena dodatna razvrstitev tekmovalcev SV.

3. O mladinski reprezentanci je poročal K. Keresteš. SMP bo na Češkem od 9. do 15. julija. Cena štartnine in bivanja bo predvidoma 450 dem. Kandidatov je dovolj za kompletno žensko in moško štafeto, normo pa so izpolnili le nekateri. O sofinanciranju udeležencev bo IO odločal na naslednji seji, ki bo po DP. Če bo udeležencev več, bo B. Jevševar priskrbel kombi po nižji ceni od teh, ki so sedaj na voljo.

B. Jevševar je povedal, da je za tekmovanje World Park Tour, ki bo avgusta v Mariboru, prijavil Andraža Hribarja, drugo mesto je še odprto, če pa ne bo kandidatov, bo tekmoval on.

4. Pri nabavi opreme Silva je kvota 15 kosov zapolnjena, pri čevljih pa presežena. Sklep: Reprezentantje dobijo opremo po polovični ceni, kot izhaja iz pogodbe, ostalim pa se bo cena povišala toliko, da bo pokrit presežek kvote.

Tudi pri nabavi merilcev Polar, ki jo sofinancira Fundacija za šport, dobijo reprezentantje opremo s 50 % popustom, ostalim pa se bo cena znižala glede na preostali denar.

Nabavo opreme Silva koordinira D. Petrovič, merilcev pa B. Jevševar.

5. Podani sta kratki poročili o izvedenih seminarjih. Seminar za traserje, ki sta ga izvedla G. Anderluh in B. Jevševar, je imel 10 udeležencev, 6 je novih kandidatov za traserje. Finančno so vsi stroški pokriti s kotizacijo udeležencev.

Seminar za vaditelje OT je izveden na Fakulteti za šport, bilo je 10 udeležencev. Novo področje, kjer bomo mogoče dobili vaditelje, je Zasavje (dva udeleženca). Potrdila o pridobitvi naziva za vse vaditelje in trenerje bodo izdelana do maja. Izpiti za traserje in vaditelje pa bodo v soboto, 20. maja, po tekmi za DP v Vrhniki.

6. Finančno stanje je normalno, Fundacija za šport je poslala v podpis pogodbe za odobrene zneske (100.000 za mlad. repr., 300.000 za merilce oz. opremo reprezentanc, 480.000 za šolske karte). MŠŠ je predvidelo za delo OZS nekoliko manjši znesek kot lani. Sprejet je sklep: denar Fundacije za šport, ki je namenjen za izdelavo kart, se razdeli po podpisu pogodb s klubi, ki bodo letos izdelali šolske karte, tako, da bo za vsako karto dodeljeno 40.000 tolarjev.

Na vsaki sofinancirani karti mora biti znak fundacije.

Zapisal: Bojan Jevševar