ORIENTACIJSKA ZVEZA

SLOVENIJE

Izvršni odbor

ZAPISNIK 2. redne seje, ki je bila 25. 5. 2000 na Parmovi 33

PRISOTNI: Vlado Sedej, Dušan Petroviè, Krešo Keresteš, Goran Nagy, Ivan Nagy, Gregor Anderluh, Dani Lebar, Tone Lebar, Bojan Jevševar, Silvij Moènik,

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika prejšnje seje IO OZS

2. Pregled in potrditev tekmovanj za ligo in DP.

3. Reprezentanci (Krešo in Bojan)

4. Delo tekmovalne in traserske komisije (Gregor)

5. Nabava opreme Silva in Polar

6. Pregled finanènega stanja in pogodb za sredstva po razpisu fundacije in MŠŠ

7. Razno

1. Po pregledu izvrševanja sklepov prejšnje seje je predsednik ugotovil, da na zapisnik ni pripomb.

V nadaljevanju je predlagal spremembo vrstnega reda toèk dnevnega reda.

3. Pregled reprezentanc je bil kratek. Èlanska reprezentanca bo izbrana za Alpe-Adrio na Madžarskem (Pecs), za 7 dni Avstrije pa so interesenti le v OKB. Za elitno tekmo v Mariboru sta prijavljena Bojan Jevševar in Andraž Hribar. Bojan J. je prijavil svoje ime le zaradi kvote, èe želi kdo nastopiti, lahko namesto njega.

O mladinski reprezentanci je poroèal K. Keresteš. SMP bo na Èeškem od 9. do 15. julija. Cena štartnine in bivanja bo predvidoma 450 dem. Sklep: Sofinanciranje zveze bo v obsegu namensko prejetih sredstev za mlad. reprezentanco v višini 100.000. Od tega bo za spremljevalca potrebnih približno 60.000, ostanek se razdeli med reprezentante, ki so opravili tehnièno normo za udeležbo (Nina Babiè, Andraž Hribar, Klemen Èadež, Miloš Sterle) in Simon Miklavèiè, ki je zaradi poškodbe ni opravil. Bojan Jevševar je nasprotoval, da bi Nina Babiè smela iti na SP, ker so njeni rezultati po njegovem mnenju kljub doseženi normi preslabi, vendar je veèina èlanov menila, da sme. Bojan Jevševar je v dogovoru s Stanetom Strnadom napovedal kandidaturo za vodstvo mladinske repr. do prihodnje seje, ko bosta izdelala program dela.

Tone Lebar je poroèal o svetovnem šolskem prvenstvu v Izraelu, kjer sta bili ekipi OŠ Škofja Loka in Gimnazija Idrija. Rezultati so bili prièakovani, cilj je bil samo udeležba.

5. Oprema Silva je v Ljubljani, naroèniki jo lahko prevzamejo pri Vladotu. Tudi merilci Polar so že dobavljeni plaènikom.

6. Finanèno stanje je v skladu s fin. naèrtom, prilivi iz fundacije in MŠŠ so v skladu s pogodbami. Opozarjamo na sklep prejšnje seje, da je za vsako šolsko karto dodeljeno 40.000 tolarjev.

Na vsaki sofinancirani karti mora biti znak fundacije. Denar MŠŠ v višini 200.000 za tekmo za svetovni pok. v maratonu bo namensko porabljen, nakazan pa bo po tekmovanju.

2. Poroèilo kontrolorja državnega prvenstva Dušana Petrovièa je bilo prejeto na seji in je v prilogi tega zapisnika. Zaradi težav, ki so bile znane èlanom IO, je sprejet sklep, da za DP ne štejejo rezultati klasike v kat. M20 in štafete v kat. M21. Vse ostale kat. so veljavne, za kategorizacijo pa šteje le zmagovalec M21 v klasiki, ker ostale kat. ne ustrezajo merilom (premalo uvršèenih). Nadomestna tekma za DP v klasiki za M20 bo v Mariboru v Pekrah 23. 9. (liga). Za moške štafete ne bo nadomestne tekme.

4. Gregor Anderluh kot vodja Komisije za trasiranje predlaga dolgoroèni naèrt dela, ki je v prilogi tega zapisnika. Razvila se je dolga in živahna razprava o nadaljnjem delu OZS, iz katere je najpomembnejša ugotovitev, da moramo kontrolorje usposobiti za pravo sodniško delo in bolj zgodaj naèrtovati koledar tekmovanj, še posebej za DP. Na koncu je sprejet sklep, da morajo klubi vložiti kandidature za SOL in DP 2001 ter DP 2002 do naslednje seje v oktobru. B. Jevševar bo zbiral tudi predloge za dopolnitve pravilnikov, ki jih bomo obravnavali na jesenski seji. B. Jevševar bo organiziral ob koncu septembra sestanek vseh kandidatov za kontrolorje, hkrati pa bo Maks @itko pripravil predavanje za organizatorje tekmovanj v Sloveniji. Zaželjeno je, da bi vsak klub poslal vsaj enega predstavnika, ki je najpogosteje vodja tekmovanj.

7. Obvestilo za medije o pomembnejših tekmah v Sloveniji bo pripravil B. Jevševar.

Jugovzhodni pokal ne bo štel za ligo, ker bo namesto klasike štafetno tekmovanje.

Goran Nagy zaradi vojaškega roka prekinja z urejanjem spletne strani, zato prosimo za kandidate, ki to obvladajo.

Družina Lebar ima svoj elektronski naslov.

Zapisal: Bojan Jevševar