ORIENTACIJSKA ZVEZA

SLOVENIJE

Izvr{ni odbor

ZAPISNIK 3. redne seje, ki je bila 19. 9. 2000 na Parmovi 33

PRISOTNI: Vlado Sedej, Matej Sedej, Du{an Petrovi~, Kre{o Kereste{, Goran Nagy, Ivan Nagy, Dani Lebar, Tone Lebar, Bojan Jev{evar, Silvij Mo~nik,

DNEVNI RED: 1. Pregled zapisnika prej{nje seje IO OZS

2. Pregled in potrditev tekmovanj za ligo.

3. Reprezentanci (Kre{o in Bojan)

4. Porocilo z WPT in kongresa IOF Lipnica 2000 (Bojan);

5. Pregled finan~nega stanja in pogodb za sredstva po razpisu fundacije in M[[ (Vlado).

6. Priprava koledarja tekmovanj za leto 2001

7. Priprave na O-maraton (Bojan)

8. Razno

1. Pri pregledu zapisnika prej{nje seje je K. Kereste{ opozoril, da se njemu in nekaterim v [kofji Loki ne zdi ustrezen zapis pod to~ko 3, da so bili rezultati na svet. {olskem prvenstvu pri~akovani. Menijo, da so bili rezultati bolj{i od pri~akovanih. IO je sprejel sklep: potrdi se zapisnik 2. seje s popravkom zadnjega stavka 3. to~ke, ki se po novem glasi: rezultati so bili bolj{i od pri~akovanih.

2. Pregled poro~il s tekem v Cerknem in na Ra{ici je bil kratek, na predlog kontrolorjev sta obe tekmi potrjeni in {tejeta za SOL.

3. Pregled reprezentanc je za~el K. Kereste{, ki je spremljal mladinsko rep. v Milovy na ^e{kem. Njegovo poro~ilo je v prilogi tega zapisnika. Rezultati so bili pri~akovani. Na Evropsko prvenstvo v [vici bo spremljal Simona, Klemna in Barbaro Rejc (12. - 15. oktober).

V nadaljevanju je Bojan Jev{evar predstavil svoj program dela z mladinsko in ~lansko reprezentanco, po razpravi pa je imenovan za vodjo reprezentanc v orientacijskem teku.

4. Bojan Jev{evar je podal tudi poro~ilo o kongresu IOF v Avstriji. V zvezi s povi{anjem ~lanarine za OZS je dogovorjeno, da bo pripravil osnutek dopisa IOFu, v katerem bo predstavil stanje in problem pla~evanja tolik{nega zneska. Organiziral bo tudi sestanek z OKS.

5. Finan~no stanje je v skladu s fin. na~rtom, prilivi iz fundacije in M[[ so v skladu s pogodbami. Za opremo {e ni dobil vsega denarja, ker {e ni izdal ra~unov. V tem letu bo natisnjenih 10 {olskih kart, za katere mora pridobiti ra~une, ki jih bo predlo`il Fundaciji za {port.

6. Po dalj{i razpravi in pregledu kandidatur je zasnovan naslednji koledar za leto 2001:

10.,11. marec - Lipica, 2 dni liga klasika, sobota WRE (kontrolor Miha [karabot)

31. 3. Kostanjevica, OK Brezice, sprint (brez kontrolorja)

21. 4. Bloke, OK Polaris, klasika (M21A in M20 dolge proge) kontr. Azimut

19-20 ali 26-27 DP klasika in stafete, predvidoma SOK in predvidoma kontrolor Ivan Nagy (cakamo potrditev)

2. ali 9. 6. (odvisno od DP) DP kratke proge, Novi svet, OK Azimut, kontrolor Miro [alamun

17. - 19.8. Magnus, Tivoli, 2xRaskovec (petek liga kratke, sobota liga klasika), nedelja Tivoli - predvidoma, kontrolor Bojan Jevsevar

13., 14. 10. 4. Slovenski orientacijski maraton, Bela Krajina, kontrolor Lado Sedej

27. 10. kratke proge nova karta, OK Brezice

manjka se organizator {olskega prvenstva.

7. Herwig je potrjen traser tekme v Pekrah. Zaklju~ek lige bo na JVP v Bre`icah (21. 10.).

Pri to~kovanju za ligo se kategorija M 50 to~kuje enako kot kategorija M 12. Seminar za kontrolorje (sodnike) in organizatorje tekmovanj bo v novembru.

Zapisal: Bojan Jev{evar