ORIENTACIJSKA ZVEZA

           SLOVENIJE

           Izvršni odbor

 

 

ZAPISNIK

 

4. redne seje IO OZS, ki je bila 7. 11. 2000 ob 17. uri na Parmovi 33 v Ljubljani.

PRISOTNI: Vlado Sedej, Bojan Jevševar, Dušan Petroviè, Dani Lebar, Maks Žitko, Tone Lebar, Silvij Moènik, Krešo Keresteš, Ivan in Goran Nagy, Anica Hribar, Matej Sedej

 

Dnevni red:    1. Pregled zapisnika prejšnje seje.

    2. Pregled in potrditev tekmovanj za ligo in DP.

    3. Orientacijski maraton, poročilo in finančni obračun.

    4. Koledar 2001.

    5. Koledar lokalnih tekem ("2. liga").

    6. Pregled finančnega stanja in osnutek fin. plana za 2001.

    7. Priprava na občni zbor: predlogi sprememb vodstva in oblikovanja komisij,

    8. Tekmovalni pravilniki.

            9. Razno.

 

1.   Pri pregledu zapisnika je ugotovljeno, da je pri omembi tekme v Švici napaka, saj ni šlo za evropsko prvenstvo temveè za evropski pokal.

Sprejet je sklep: s popravkom iz prejšnjega odstavka se potrdi se zapisnik 3. seje v letu 2000.  

 

2.   Po široki razpravi o pomanjkljivostih je vseeno sprejet naslednji sklep:

a - tekma v Mariboru  šteje za ligo, v kategorijah M20 pa za državno prvenstvo v klasiki.

b - tekma v Semièu je bila regularna in šteje za ligo in DP na kratki progi

 

3.   Daniel Lebar in Bojan Jevševar sta podala poroèilo o maratonu, ki je zelo uspel. Bojan J. je predložil tudi obraèun stroškov. Sprejet je sklep: iz namenskega denarja in obraèunanega zneska štartnine se pokrijejo obraèunani stroški, obraèun pa preveri blagajnik. Predlagani obraèun je priloga tega zapisnika.

4.   Potrjene so naslednje spremembe v koledarju za prihodnje leto:
- kontrolor na Blokah (dolga proga) bo Jožko Jazbar;
- DP v klasiki in štafetah bo izvedel ŠOK 12. in 13. maja 2001 na novi karti blizu Škofje Loke. Na vprašanja o naèinu izvedbe smo prisotni poudarili, da mora biti klasika z zaporednim štartom in istim zaporedjem kontrol za vse tekmovalce, menjavanje kart pa ni sporno. Štartni red za tujce doloèa že pravilnik DP in SOL. Kontrolor bo iz OK Tivoli, ime bodo sporoèili naknadno. Ob tem je Maks Žitko pojasnil, da bo prvenstvo Slovenske vojske izvedeno v tednu za DP na isti karti, kar pomeni, da bo moral organizator zanje posebej pripraviti tekmovanje. Pomoè vojske pri civilnem DP je odvisna od vodstva vojašnice, kjer bo takrat tekmovanje. V letu 2001 to verjetno ne bo problem, saj ŠOK dobro sodeluje s kranjsko vojašnico.
- DP na kratki progi bo na karti Predgriže 2. 6.
- kontrolor na JVP bo Vlado Sedej.
-
za DŠP morajo poslati kandidature šole, organizatorja pa bo izbral Zavod za šport.
Predviden datum je 6. 10. 2001

5.   Polaris koordinira pripravo koledarja treningov in lokalnih tekmovanj na širšem ljubljanskem obmoèju Podelitev priznanj za rezultate v SOL 2000 bo v Ajdovšèini 17. 12. 2000.

6.   Pri pregledu finanènega stanja, ki ga je podal V. Sedej, je ugotovljeno, da sta glavni nalogi za to leto priprava poroèila za Fundacijo za šport in prijava na novi razpis. Oboje bodo pripravili Sedej, Petroviè in Jevševar na posebnem sestanku.

7.   Obèni zbor bo 8. 1. 2001 na Parmovi 33 ob 18. uri. Klubi, katerih predstavniki niso prihajali na seje, naj razmislijo o drugem predstavniku.

8.   Za dokonèno oblikovanje tekmovalne komisije, v katero bo vkljuèena tudi dosedanja komisija za trasiranje, naj klubi predlagajo èlane do obènega zbora. Pripombe k predlogu novih tekmovalnih pravilnikov bo do obènega zbora zbiral Bojan Jevševar.

9.   - Mladinci so bili v Švici, Rezultate imata Krešo K. in Bojan J.
- Seminar za kontrolorje in organizatorje tekmovanj bosta v novembru pripravila Maks Ž. in Bojan J.
- Oprema Silva med slovenskimi orientacisti ni preveè cenjena, predvsem pa je predraga glede na kakovost. Dušan se bo o tem pogovoril s predstavnikom uvoznika. Veèina prisotnih je menila, da reprezentanca ni dolžna sprejeti obveznosti glede opreme, zato da bi lahko klubi nabavili opremo z majhnim popustom.
Goran je podal pobudo Hrvatov, da se Slovenci vkljuèimo v njihovo serijo tekmovanj v šprintu, ki jo organizira Damir Gobec. Po eno tekmo bosta pripravila Goran in Bojan, zaželjen pa je še kakšen organizator.
- Goran nas je informiral o cenah elektronskih kontrol, kajti Tone Lebar je predlagal, da bi zaèeli postopno nabavljati to opremo z zneski, ki jih OZS lahko letno nameni za to. V veè letih in z doplaèilom klubov bi zbrali zadosti el. enot za slovenske potrebe. Predstavniki vseh klubov razen OKB so izrazili pripravljenost, da bi sofinancirali nakupe. Dokonènega sklepa o tem IO ni sprejel.


Zapisal: 

Bojan Jevševar