ORIENTACIJSKA ZVEZA

           SLOVENIJE

           Izvršni odbor

 

 

ZAPISNIK

 

1. redne seje IO OZS, ki je bila 6. 3. 2001 ob 19. uri na Parmovi 33 v Ljubljani.

PRISOTNI: Vlado Sedej, Bojan Jevševar, Dušan Petroviè, Sre~ko Pirman, Maks Žitko, Silvij Moènik, Goran Nagy, Katarina Vi{nar, Silvij Mo~nik

 

Dnevni red:

                1. Pregled in potrditev zapisnika prej{nje seje

                2. [olsko prvenstvo 2001

                3. Pregled koledarja in kategorij za SOL 2001

                4. Kandidature za SOL  in DP 2002

                5. Predlog dela tekmovalno-sodni{ke komisije

                6. Reprezentance

                7. Nakupi opreme - pogodba s Silvo

                8. [olske karte v letu 2001

                9. Klinika O-ringen - kandidat je Zoran Furman

                10. Te~aj za sodnike, traserje in organizatorje tekem

                11. Te~aj za vaditelje in trenerje

                12. El. sistem ozna~evanja (perforiranja)

 

1. Sprejet je sklep: potrdi se zapisnik 4. seje v letu 2000.  

2. Organizator {olskega DP bo dolo~en na osnovi kandidatur, ki jih bodo vlo`ile {ole na Zavod za {port.

3.   Kontrolor DP v [kofji Loki bo Maks @itko. Kategorije v SOL 2001 in DP so:
M - 14, 16, 20, A, B, 35 in @ 16, 20, A, B

4.   Ker `elimo ~imprej zasnovati koledar tekmovanj 2002, prosimo klube za kandidature do naslednje seje. Najpomembnej{a so dr`avna prvenstva vklju~no s {olskim.

5.   Gregor Anderluh je zasnoval program dela tekmovalno-sodni{ke komisije, dokon~ne predloge bo predstavil na na{ih spletnih straneh. Vse klube poziva, naj mu po{iljajo predloge in pripombe, vesel pa bo tudi sodelavcev za delo v komisiji, ~e bi se {e kdo javil.

6.   Bojan Jev{evar je kot vodja reprezentanc povedal, da bo na SMP od{la ekipa fantov, pri tem pri~akuje sofinanciranje iz prora~una OZS kot je bilo v zadnjih letih - stro{ke spremljevalca in prevoza. ^lanska reprezentanca ni popolna, saj je resnih kandidatov za Finsko malo zaradi visokih stro{kov. Resnej{a kandidata sta le G. Anderluh in I. Nagy.

7.   Sprejet je sklep, da reprezentanca ni ve~ obvezana nositi ~evljev Silva. D. Petrovi~ bo poskusil ohraniti pogodbo s K in J zaradi nabave ostale opreme, ki jo bo koordinirala Katarina Vi{nar, nabavo ~evljev pa bo koordiniral B. Jev{evar, najverjetneje znamki Jalas in Olway.

8.   Za leto 2001 {e ni izpolnjena kvota 5 {olskih kart, ki jih `elimo izdelati v skladu z na{im projektom. Klubi naj sporo~ijo, ~e kak{no na~rtujejo.

9.   Za kliniko O-ringen ni drugih kandidatov, zato bomo prijavili Zorana Furmana, ki to `eli.

10. Vsi izobra`evalni te~aji bodo organizirani {ele ob koncu leta, v zimskem ~asu. Te~aj za vaditelje in trenerje bo organiziran za MORS, na F[ pa trenutno {e ni interesa.

11. Imeli smo dalj{o razpravo o elektronskem sistemu za tekme. Ker so stro{ki veliki za prora~un zveze, bo razprava {e tekla.

 

 Zapisal:           

Bojan Jevševar