ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE

Izvršni odbor

 

ZAPISNIK

 

2. redne seje IO OZS, ki je bila 17. 5. 2001 ob 17.30 uri na Parmovi 33 v Ljubljani.

PRISOTNI: Vlado Sedej, Bojan Jevševar, Dušan Petrovič, Gregor Anderluh, Maks Žitko, Silvij Močnik, Katarina Višnar, Matej Sedej, Srečko Pirman, Leon Pajek

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika prejšnje seje IO OZS

2. Pregled in potrditev tekmovanj za ligo in DP

3. Nabava opreme

4. Finance

5. Reprezentance

6. Karte

7. Izobraževanje

8. Kandidature za DP in SOL 2002

9. Razno

 

1.      Pri pregledu zapisnika 1. seje ni bilo pripomb, zato je sprejet sklep: potrdi se zapisnik 1. seje v letu 2001.  

 

2.      Po pregledu poročil kontrolorjev vseh treh kontrolorjev je sprejet naslednji sklep:

·        tekma v Lipici je bila regularna in šteje za ligo.

·        tekma v Kostanjevici je bila regularna in šteje za ligo. Za izračun točk za ligo mora organizator Jevševar poslati tekmovalni komisiji ločene rezultate za kat. M21A in B, ki sta bili združeni.

·        tekma na Blokah je veljavna in šteje za ligo.

·        državno prvenstvo v klasiki državno prvenstvo v štafetah sta veljavna v vseh kategorijah razen M21A. Klasika (razen M21A velja tudi za SOL).

·        Prisotna predstavnika ŠOK sta se strinjala, da do konca maja sporočijo točen datum in kraj nadomestne tekme za DP v klasiki v M21A. Predlagani so prosti vikendi v septembru in oktobru.

·        Za kategorizacijo se predlagajo Ana Pribakovič-Borštnik, Andreja Anžur, Bojan Jevševar in Andraž Hribar

Bojan Jevševar je izvedel, da bo drž. šolsko prvenstvo tudi letos v Semiču, kar je bila predvsem želja Janeza Peterlina z Zavoda za šport, ki je tudi nagovoril ravnateljico te šole, da je kandidirala. Drugih kandidatur itak ni bilo, Bojan Jevševar je predlagal izdelavo karte OŠ Tomaž pri Ormožu, vendar vodja orientacijskega krožka ni pokazal želje za to.

 

3.      Bojan Jevševar je poročal o nabavi čevljev Jalas, Katarina o opremi Silva, vse bo verjetno dobavljeno do konca tega meseca. Dušan Petrovič bo podpisal novo pogodbo s K&J za nabavo opreme Silva. Novo je le to, da reprezentantje niso več dolžni nastopati v čevljih Silva.

 

Leon Pajek je poročal o izkušnjah z el. sistemom Sport Ident, ki so zelo dobre, predložil je tudi predračun za sistem s 50 enotami. Po daljši razpravi se je oblikovalo mnenje, da bodo nakup tega sistema morali plačati klubi, ki so to pripravljenost že pokazali, pridružuje pa se tudi OKB. Klubi bi denar morali zbrati do konca letošnjega leta, da bi izpeljali nakup januarja 2002, saj potrebujemo račune z datumom iz prihodnjega leta, ko bi zveza zaprosila za sofinanciranje iz državnih virov. Če bi dobili dodaten denar, bi se klubom povrnil del njihovega vložka. Prav tako bi klubi tudi prispevali nosilce za kontrolne točke. Polna nabavna cena z davkom je skoraj 1.600.000 tolarjev. Predvidoma bodo okoli 400.000 prispevali posamezni tekmovalci z individualnim nakupom čip kartice

 

4.      Vlado Sedej je poročal o dramatičnih dogodkih na ŽR, Fundacija za šport je namreč že nakazala odobrenih 600.000 tolarjev za karte, izobraževanje in mlad. reprezentanco. IO je sprejel sklep: Škofjeloškemu OK se nakaže 50.000 tolarjev kot prispevek za DP. Odločitev o višini dodeljenih sredstev pri MZŠŠ še čakamo.

 

5.      Pri reprezentancah je bila daljša reprezentanca v zvezi z mladinci. ŠOK je zahteval, da bi bila merila za izbor znana vnaprej, skupne priprave organizirane za vse kandidate, ne samo nekatere, glavno vprašanje pa je, zakaj dekleta, gre predvsem za Petro Strnad, niso udeležena v letošnjo mladinsko reprezentanco. Odgovore so podali predvsem Dušan Petrovič, Gregor Anderluh in Bojan Jevševar in sicer: merila so bila znana vnaprej in to so rezultati z vseh tekem SOL (ki se jih Petra Strnad ne udeležuje), skupnih priprav ni bilo organiziranih, ker zveza za to nima denarja, Bojan Jevševar pa je poudaril, da ni in da nima namena postati trener reprezentance, ker je to prenaporno in preobsežno delo.

 

Na predlog selektorja Bojana Jevševarja je IO potrdil letošnjo mladinsko reprezentanco za SP na Madžarskem: A. Hribar in J. Piltaver iz OKB, D. Peternelj iz Azimuta, G. Kalan in T. Draksler iz ŠOK.

Jevševar je še povedal, da kotizacijo pokrivajo starši in klub vsakega reprezentanta, za celotno reprezentanco pa je dobil trenirke, majice in kombi za prevoz. Dresi, ki so last OZS, so že pri letošnjih reprezentantih, pregledali in po potrebi zamenjali z neuporabljenimi jih bomo pravočasno. Zaradi nekaterih težav IO OZS ponovno opozarja na sklep iz l.1999, po katerem so uradni dresi reprezentance Slovenije namenjeni IZKLJUČNO nastopu reprezentantov na tekmovanjih v tujini, kjer predstavljajo Slovenijo in jih morajo reprezentanti čim prej po končanem nastopu oprane in po potrebi zašite vrniti gospodarju OZS.

 

6.      Pri pregledu možnih kart, ki bi jih sofinancirali z denarjem Fundacije za šport, smo našteli 9 kart. Jeseni bo že jasno, katera od teh bo resnično natisnjena, predvidoma pa bodo vse tiskane na Geodetskem inštitutu Slovenije. Podan je napotek, da klubi pri tisku kart pazijo na barve, še posebej na jakost odtisa zelene barve, ki naj omogoča vidnost 1. zelene.

 

7.      Pri izobraževanju pripravlja Nuša Hribar dva tečaja. Prvi bi bil obnovitveni za trenerje in vaditelje, ki naziv že imajo, po kriterijih OKS pa bodo za licenco morali vsako drugo leto opraviti izpopolnjevalni tečaj. Drugi tečaj bo razpisan za učitelje in bo organiziran na FŠ.
V zimskem času bo pripravljen tudi tečaj za traserje in sodnike, ki jih potrebujemo. Želimo, da bi vsak klub imel sodnika, s tem pa bo tudi kontrola slovenskih tekem zagotovljena in na ustreznem nivoju. Seznam licenciranih trenerjev in traserjev bomo dali tudi na spletno stran OZS.

 

8.      Z prihodnje leto so predvidene že nekatere tekme: Lipica drugi vikend marca, ŠOK v aprilu, DPkl. in št. v maju, DP kratko v Rakovem Škocjanu junija, Cerkno cup v avgustu,  JVP tretjo soboto v oktobru. Gregor Anderluh bo jeseni predlagal IO nova pravilnika in sistem tekmovanja s koledarjem za prihodnje leto. Pri DP je vprašanje, kolikšno bo še sofinanciranje MORS, kjer potekajo večje kadrovske spremembe. Maks Žitko bo imel zanesljive informacije o programih šele konec leta. Bojan Jevševar je predlagal, da bi dali večji poudarek šprintu, ki je zelo privlačna oblika OT. Hrvaško - slovenska liga Alpe-adria sprint cup dobro poteka in udeležba je velika. Predlaga tudi, da bi vpeljali DP v šprintu.

 

9.      B. Jevševar je poročal o pogovoru z državnim sekretarjem za šport, Dragom Balentom. Pogovor je bil kratek, kajti sekretar precej dobro pozna OT in tudi delo naše zveze, saj se pogosto srečuje z Nušo na sejah Fundacije za šport. Iz pogovora je bila najbolj zanimiva njegova ideja, da bi se tudi naša zveza, čeprav je majhna, profesionalizirati vsaj toliko, da bi zaposlili sekretarja, ki bi si moral svoj honorar prislužiti s pridobivanjem sponzorskega denarja, katerega delež bi pripadel njemu. Prav bi bilo, da po klubih razmišljamo tudi o tem in poskusimo s spremembami v svoji organiziranosti.

 

Srečko Pirman je v imenu ŠOK predlagal spremembe kategorij, na kar mu je Gregor (ravno tako iz ŠOK) odgovoril, da je vse to že v njegovem predlogu novega tekmovalnega sistema, ki je objavljen na spletni strani.

 

Zapisal:           

Bojan Jevševar