ORIENTACIJSKA ZVEZA  SLOVENIJE

                   Izvršni odbor

 

ZAPISNIK 3. redne seje IO OZS, ki je bila 6. 11. 2001 ob 17. uri na Parmovi 33 v Ljubljani.

PRISOTNI: Vlado Sedej, Matej Sedej, Silvij Močnik, Dušan Petrovič, Bojan Jevševar, Gregor Anderluh, Brane Strnad, Srečo Pirman, Sonja Strnad, Ivan Nagy, Goran Nagy, Krešo Keresteš, Andreja Anžur, Miro Šalamun, Maks Žitko

 

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 2. sestanka IO OZS

2. Potrditev tekem in SOL

3. Pravilniki

4. Tekmovalni koledar 2002

5. Pregled finančnega stanja

6. Karte

7. Tečaji in seminarji za vaditelje, trenerje, traserje in sodnike

8. Oprema

9. Občni zbor

10. Reprezentance (člani, mladinci, študentje)

11. Razno

 

1.      Potrditev zapisnika 2. sestanka IO OZS

Pri pregledu zapisnika 2. seje ni bilo pripomb, zato je sprejet sklep: potrdi se zapisnik 2. seje v letu 2001.

2.      Potrditev tekem in SOL

a)     DP kratke proge – Predgriže; Progo pregledal Miro Šalamun. Na tekmo ni bilo pripomb in je potrjena. Za kategorizacijo že predlagan Andraž Hribar.

b)     DP M21 2001 (dodatna tekma); Izvedena na karti Udin Boršt. Progo trasiral Stane Strnad pregledal pa Roman Volčič. Tekma je regularna in potrjena. Problem točkovanja za SOL – tistim, ki so v maju na DP tekli v drugih kategorijah se sedaj točke na priznajo. Za kategorizacijo se ponovno predlaga Bojan Jevševar. ŠOK mora še predati komplet kart za oceno.

c)      JV Pokal; Tekma potrjena, le nekaj pripomb na karto.

d)     LIGA; Dokončna. Na rezultate SOL ni pripomb, objavljeni so na domači strani OZS.

e)     Zaključek lige in podelitev bo 18.11.2001 na Panovcu.

Gregor Anderluh predlaga, naj v naslednjem letu sodniška poročila pregleduje tekmovalna komisija ne pa IO OZS.

 

1.      Pravilniki

Pregled predloga tekmovalnega pravilnika je bil natančen in obsežen. Zaradi široke razprave o dveh členih je sklenjeno, da bo objavljen na domači strani OZS. Nadaljna razprava glede na dodatne predloge bo na naslednji seji IO.

 

2.      Tekmovalni koledar 2001

Koledar je predlagan za SOL  tekme in DP.  OK Tivoli še ni potrdil organizacije DP v šprintu. Dopolnitve z lokalnimi tekmami bo opravila tekmovalna komisija. V zvezi s koledarjem in SOL predlaga Gregor Anderluh izdelavo brošure s predstavitvijo OT, kar bi služilo kot promocijski material. Financiranje je še neznano.

 

3.      Pregled finančnega stanja

Vlado Sedej je poročal o stanju na ŽR, ki znaša na dan 6.11.2001  420.000,00 SIT od tega je 372.000,00 SIT pridobljeno iz proračuna. Obstajajo še terjatve do treh reprezentantov in terjatve do kubov za opremo. 

 

4.      Karte

Namenska sredstva Fundacije za šport za karte še niso izkoriščena v celoti, zato naj klubi pregledajo, katere karte bi bilo potrebno ponatisniti. Filme naj se dostavi Dušanu Petroviču na Geodetski inštitut Slovenije do 15.11.2001, kjer bodo karte tiskane.

 

5.      Tečaji in seminarji za vaditelje, trenerje, traserje in sodnike

Nuša Hribar in Bojan Jevševar predlagata izvedbo tečaja za vaditelje OT, da bi izkoristili namenska sredstva fundacije. Potekal naj bi 3 dni na FŠ v Ljubljani.

Nekaj kandidatov je že.  Za druge kandidate sporočite do 15.11.2001.

 

6.       Oprema

Sonja Strnad je poročala o predračunu za el. sistem Sport Ident. Natančnega predračuna še nima, po njenem izračunu pa bi znašal za 50 postaj, 200 SIM kartic, printer in softwear s popustom prodajalca ?? 1.800.000,00 SIT. Dobavni rok je takoj. Cena ne vsebuje stojal z luknjači ter zastavic. OK Azimut izrazil potrebo po še 20 dodatnih postajah. Možnost sofinanciranja fundacije - nabavo  merilnih sistemov obstaja v prihodnjem letu.

Razpravljalo se je o lastništvu opreme, o osnovnih vložkih klubov za nabavo sistema ter o obrabnini za posamezne tekme. Klubi bi lahko vložili tudi stojala z luknjači in zastavice. Zato naj se v klubih pregleda število stojal in zastavic. Sonja bo pridobila predračun za novo število postaj.

 

7.       Občni zbor

Občni zbor je predviden v začetku januarja 2002.

 

8.      Reprezentance (člani, mladinci, študentje)

Poročila o delu reprezentanc bodo podana na občnem zboru.

 

9.       Razno

a)     Bojan Jevševar; Na Olimpijski komite je bilo potrebno poslati predlog kriterija za licence. Izdelala in poslala Nuša Hribar 24.9.2001.

Licenca OZS za vaditelje (kriterij):      1x letno osvežitveni tečaj (seminar)

                                          70 ur vodenja redne vadbe

Licenca OZS za trenerje I.(kriterij):      1x letno licenčni seminar

                                          min. 140 ur vodenja redne vadbe

Seminar naj bi vseboval 4 različne vsebine in naj bi bil obveznost OZS.

b)     Dušan Petrovič; Na domači strani OZS naj se objavi sezname sodnikov, traserjev, trenerjev ter vaditeljev.

c)      V tej sezoni ni nihče izgubil licence traserja (15).

d)     Naslednji sestanek IO OZS je v četrtek 6.12.2001 ob 17:00, na Parmovi 33 v Ljubljani.

e)     Aktivnosti klubov; v ustanavljanju je nov klub OK Ursus.