ORIENTACIJSKA ZVEZA

             SLOVENIJE

 

ZAPISNIK rednega občnega zbora z dne 6. 3. 2001

 

PRISOTNI:    Vlado Sedej, Silvij Mo~nik (OK Azimut), Gregor Anderluh, Sre~ko Pirman ([OK), Du{an Petrovi~, Maks @itko, Miha [karabot, Goran Nagy (OK Tivoli), Katarina Vi{nar (Polaris), Bojan Jev{evar, Sa{o Mirosavljevi~ (Semi~)

 

ODSOTNI: Zbora se ni udeležil nihče iz OK Muta in OK Nova Gorica

 

DNEVNI RED:      1. Izvolitev delovnih organov

2. Poročila in razprava

3. Razrešitev dosedanjih in izvolitev novih organov

4. Programi za leto 2001

5. Razno

 

 

1. Izvolitev delovnih organov

Predsednik je pozdravil prisotne in predlagal delovno predsedstvo, s katerim so se strinjali vsi prisotni. Delovni predsednik je bil Silvij Močnik, zapisnikar Bojan Jev{evar, overitelja Goran Nagy in Dušan Petrovič. Delovni predsednik je ugotovil da je zbor sklepčen, saj je prisotnih 5 od 8 članov zveze.

 

2. Poročila in razprava

Prvo poročilo o delu v letu 2000 je podal predsednik Dušan Petrovič. Pismeno poročilo je priloga 1.

Drugo poročilo je podal blagajnik Vlado Sedej. Pismeno poročilo je priloga 2.

K finančni evidenci in poslovanju ni imel nadzorni odbor nikakršnih pripomb.

Sekretar je podal ustno  poročilo o sredstvih zveze in sicer: merilna oprema za tekmovanja je pri Romanu Vol~i~u, ki pripravlja prvo tekmo, dresi so shranjeni pri njem doma, poterjati pa jih bo moral {e od tistih mladinskih reprezentantov, ki letos ne bodo ve~ v reprezentanci. Priro~nika Orientacijski tek je {e 495 izvodov.

Na omenjena poročila ni bilo pripomb, in so bila soglasno sprejeta.

 

3.Razrešitev dosedanjih in izvolitev novih organov

Občni zbor je  soglasno razre{il vse člani organov in imenoval. Člani organov so tako:

A. Izvršni odbor v sestavi: predsednik Dušan Petrovič, OKSG

sekretar Bojan Jevševar, OKB

blagajnik Vlado Sedej, OKA

član Gregor Anderluh, ŠOK

član Sre~ko Pirman, ŠOK

član Silvij Mo~nik, OK Azimut

član Krešo Keresteš, OK Tivoli

član Goran Nagy, OK Tivoli

član Miro Šalamun, OK Polaris

član Maks Žitko, MORS

 

B. Nadzorni odbor:             Damjan ^elik (OK Azimut)

Nuša Hribar (OKB)

Dalibor Radovan (OK Polaris)

 

C. Disciplinska komisija:     redni člani:               Ale{ Poljan{ek (OK Azimut)

                                                                                     Roman Vol~i~ (OK TIvoli)

                                                                                     Robert Lorencon (OKNG)

                                                  ter dodatna člana:   Katarina Vi{nar (OK P)

                                                                                     Ga{per Florjan~i~ (OK Tivoli)

 


D. Podro~ne komisije:        Trenerska komisija in {olska tekmovanja: Nu{a Hribar

                                                Tekmovalno-sodni{ka kom.: Gregor Anderluh, Miha [karabot, Matej

                                                                Sedej, Bojan Jev{evar

                                                Kom. za karte: Du{an Petrovi~

                                                Smu~arska o.: Stane Strnad

                                                Kolesarska o.: Miro [alamun

                                                Posebna o.: Kre{o Kereste{

 

 

4. Programi za leto 2001

Program dela za leto 2001 je predlagal predsednik Dušan Petrovič. Program je bil soglasno sprejet in je priložen kot priloga 3.

Finančni načrt na podlagi osnutka je pripravil Vlado Sedej. Občni zbor ga je soglasno potrdil in je priložen kot priloga 4. Sprejet je bil predlog o višini članarine za vsakega člana v letu 2001, ki znaša 300 tolarjev. Klubi morajo članarino poravnati do 15. 4. 2001 na OZS - številka žiro računa 50101-678-710301.

 

5. Razno

Kolesarski klub Maraton Bre`ice in [portno dru{tvo Orel Semi~  sta  zaprosila za včlanitev v Orientacijsko zvezo Slovenije. Ker nihče ni imel pripomb, je predlog bil soglasno sprejet. Prošnji za sprejem v OZS sta priloženi kot priloga 6.

 

Sa{o Mirosavljevi~ iz O[ Semi~ je prejel 'Silva Trophy' priznanje za njegovo delo v letu 2000.

 

 

Zapisal:                                                                                                  Overila:

Bojan Jev{evar                                                                                     Dušan Petrovič___________________

 

                                                                                                                Goran Nagy____________________