ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE
IZVRŠNI ODBOR
Maleševa 14, 1000 Ljubljana
dusan.petrovic@guest.arnes.si
www.orientacijska-zveza.si

ZAPISNIK 3. SEJE IO OZS z dne 26. 10. 2002

Prisotni: Vlado Sedej, Dušan Petrovič, Gregor Anderluh, Daniel Lebar, Ana Pribakovič Borštnik, Ivan Nagy, Miro Šalamun, Silvij Močnik, Maks Žitko, Bojan Jevševar
Dnevni red: 1. Potrditev zapisnika 2. seje
2. Sport Ident - uporaba in problemi
3. Potrditev dosedanjih tekem
4. Karte - sofinanciranje
5. Koledar 2003
6. Informatizacija - uporaba aplikacij ŠPIC
7. Pregled finančnega stanja
8. Reprezentance
9. Občni zbor
10. Razno

1. K zapisniku zadnje seje ni bilo pripomb in je potrjen soglasno - sklep 1.

2. Predstavnik firme Sport Ident je julija pregledal vse enote, sistem je v rabi in normalno funkcionira. Imamo že prvo okvaro ciljne enote in dveh navadnih enot. Ko smo ga posodili tržaškim orientacistom, so jim eno enoto ukradli. Izposoja in ukradena enota še nista plačani.
Jevševar, ki je organiziral zadnjo tekmo s tem sistemom, dodaja, da je novi program za nastavitev sistema SI Manager boljši, predvsem bolj prijazen do uporabnika. Kljub temu je še nekaj skrivnosti, ki jih ni v meniju Pomoč in jih dobivamo šele z izkušnjami. Svoje zapiske bo poslal Gregorju, da jih zbere v kratek priročnik za uporabo sistema.
Na seji so predstavniki klubov podpisali pogodbo o skupnem nakupu sistema, s čimer smo formalno uredili finančna razmerja, ki so nastala s prispevki klubov za nakup.
Sklep 2 - V pravilnik za organizacijo tekmovanj se doda stavek, ki govori o tem, da je odgovornost tekmovalca, da preluknja karto v primeru, ko je enota pokvarjena (da ni zvočnega ali svetlobnega signala). Besedilo pripravi Gregor do občnega zbora.
Znesek zbranih uporabnin znaša trenutno 256.000, terjatve klubov pa so v računovodstvu pri Vladotu. Razpoložljiva sredstve se bo prednostno namenilo popravilu pokvarjenih in dodatni nabavi ene enote (nadomestilo ukradene), pa tudi nabavi štartne ure, za katero ponudbe še zbiramo, in se klubom zaenkrat še ne vračajo.

3. Vse tri zadnje tekme za SOL (Orienteeringonline cup 1. dan, Cerkno cup 1. dan in JVP) so potrjene, prav tako nadomestno DP za M35 na JVP - sklep 2. Za kat. Ž14 na JVP ni tekmovalo dovolj tekmovalk, da bi bilo tekmovanje veljavno kot DP, zato šteje samo za ligo. Na tem tekmovanju je bil razglašen tudi najboljši klub v letu 2002, to je ŠOK.
Anderluh Gregor in Marija sta zamenjala klub sredi tekmovalne sezone, zato se jima ne prizna točkovanje za SOL - sklep 3.
Prestopi znotraj sezone so sicer možni, a novemu klubu ne prinašajo točk za SOL ali DP. V novem klubu tekmovalec tudi ne more tekmovati na DP v štafetah. Prejšnjemu klubu štejejo točke za ligo na tekmah do prestopa tekmovalca

4. Pri sofinanciranju kart, ki so izdelane v tem letu, smo razpravljali o dveh možnostih:
a - da pokrijemo iz sredstev zveze vse stroške in s tem porabimo ves denar;
b - da trije klubi z večjimi tekmami in stroški za karte (Tivoli, Azimut in Ursus) prispevajo nekaj in s tem oblikujemo rezervo za prihodnje leto.
Po razpravi je bil sprejet sklep, da se vsa razpoložljiva sredstva za karte porabijo za tisk vseh letošnjih kart, kar se izide, in da naslednje leto sofinanciramo nove glede na morebitn odobrena sredstva Fundacije za šport ozirooma, da na novo oblikujemo kriterije za sofinanciranje predvsem šolskih kart. Koledar tekmovanj za leto 2003 je dokončan in bo objavljen na spletni strani. Gregor je opozoril, da morajo klubi, ki želijo, da njihova tekma šteje za WRE, čimprej poslati kandidaturo. Slovenija ima pravico do treh WRE tekem. Prijave bo zbral in uredil on.

5. Razglasitev SOL v letu 2003 bo na zadnji tekmi, to bo JVP, 25. 10. 2003.
Zgibanko za promocijo SOL bo TK (tekmovalna komisija) izdala do konca novembra.

6. Jevševar je poročal o uvajanju v aplikacijo ŠPAK, ki je že na voljo vsem klubom. Vsa navodila in informacije o tem bo sproti pošiljal vsem klubom po el. pošti.

7. Vlado je razložil, kakšno je finančno stanje; je v skladu z letnim planom.

8. Jevševar je pismeno poročilo o udelžbi na JWOC 2002 priložil k vabilu na sejo. Za prihodnje leto ni drugih ciljev kot JWOC, na Fundaciji za šport bo v okviru skupne vloge OZS za mladinsko reprezentanco zopet zaprošeno za denar.

9. Sklep: občni zbor OZS bo 16. 1. 2003. Klubi naj pošljejo predloge za nove člane organov in potrditve dosedanjih do konca novembra na IO. Še posebej potrebujemo gospodarja za SI. Ker na seji ni predloga, bo Dušan povprašal Gorana Nagy, če je pripravljen prevzeti to obveznost. Dušan bo tudi poskrbel za dopolnitev vseh naslovov, na katere prihajajo elektronska obvestila za IO. Pošta za OZS bo po novem prihajala na nov naslov, to je Maleševa 14, 1000 Ljubljana

10.
a) V prodaji je nova verzija OCAD. Dušan je ogret za cenejšo nadgradnjo (standardno), ki vsebuje vse potrebne funkcije za izdelavo kart za OT ter za trasiranje in pripravo tekme. K predlogu ni bilo pripomb, zato je sprejet sklep, da nabavi OCAD 8 (nadgradimo sedanji OCAD7) za 179,30 €.
b) Od OKS smo prejeli ponudbo za olimpijsko kartico, ki omogoča različne popuste pri nakupih opreme in nakupu kart za igrišča ali smučišča. Cena za zvezo je 3000 SIT. Zanjo se lahko odloči prostovoljno, kdor želi in jo uporablja hkrati kot člansko izkaznico. Če bi kateri klub rad nabavil kartice preko zveze, naj se obrne na sekretarja. Članarina za OZS bo 500 sit. c) Tivoli prosi za finančno pomoč pri izdelavi kart za tekmo Alpe-Jadran, ki bo v letu 2003.
IO OZS podpira finančno pomoč pri izvedbi Pokala Alpe Adria. O višini in načinu pomoči se bomo dogovorili na občnem zboru ob sprejemu finančnega plana za prihodnje leto in v skaldu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi.

Zapisal Bojan Jevševar