ORIENTACIJSKA ZVEZA

          SLOVENIJE

 

ZAPISNIK rednega občnega zbora OZS 16. januarja 2003, ob 18 uri na Parmovi 33

PRISOTNI:    Vlado Sedej, Silvij Močnik (OK Azimut), Gregor Anderluh, Ivan Nagy (OK Ursus), Dušan Petrovič, Miha Škarabot (OK Polaris), Maks Žitko, Bojan Jevševar (OK Brežice), Andreja Anžur, Ana Pribaković Borštnik, Krešo Keresteš, (OK Tivoli), Sonja Strnad (Škofjeloški OK), Boštjan Bohinc (OK Cerklje na Gorenjskem)

 

DNEVNI RED:      1. Izvolitev delovnih organov

2. Poročila in razprava

3. Razrešitev dosedanjih in izvolitev novih organov

4. Programi za leto 2003

5. Razno

 

1. Izvolitev delovnih organov

Predsednik je pozdravil prisotne in predlagal delovno predsedstvo, s katerim so se strinjali vsi prisotni. Delovni predsednik je bil Silvij Močnik, zapisnikar Bojan Jevševar, overitelja Ivan Nagy in Dušan Petrovič. Delovni predsednik je ugotovil da je zbor sklepčen, saj je prisotnih 6 od 11 članov zveze.

 

2. Poročila in razprava

Prvo poročilo o delu v letu 2002 je podal predsednik Dušan Petrovič. Pismeno poročilo je priloga 1.

Drugo poročilo je podal blagajnik Vlado Sedej. Pismeno poročilo je priloga 2. Poročilo je podala tudi nadzorna komisija, ki je občnemu zboru predlagala, da potrdi finančno poročilo. K finančni evidenci in poslovanju ni imel nadzorni odbor nikakršnih pripomb (Priloga 3). Sekretar je podal ustno  poročilo o sredstvih zveze in sicer: priročnik Orientacijski tek imamo še v  555 izvodih. Računalnik je nabavljen s sofinanciranjem OKB in je v rabi pri sekretarju, oprema SportIdent pa je zmanjšana za eno enoto, ki jo je sposojevalec že placal.

Na omenjena poročila ni bilo pripomb, in so bila soglasno sprejeta. V zvezi s finančnim poslovanjem so bili sprejeti še naslednji sklepi:

-          knjigovodske evidence za leto 2002 in za prihodnja leta se do morebitnega preklica vodijo po načelih dvostavnega knjigovodstva,

-          stroški, ki sestavljajo nabavno vrednost osnovnih sredstev, se računovodsko obravnavajo kot stroški  naložbenja ( investiranja),

-          amortizacijska doba za Sportident in računalnik  bo 3 leta, za program OCAD pa 2 leti,

-          presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2002 (273.217,82 SIT) se deloma pokrije s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2001 (229.186,97 SIT), razlika 44.030,85 SIT pa ostane nepokrita.,

-          blagajniški maksimum znaša 50.000 sit,

-          zaradi zastarelosti se odpiše se program Wicacs zaradi iztrošenosti pa  ciljna ura, oboje neuporabno.

 

3.Razrešitev dosedanjih in izvolitev novih organov

Občni zbor je  soglasno razrešil vse člani organov in jih na novo imenoval. Člani organov so tako:

A. Izvršni odbor v sestavi: predsednik Dušan Petrovič,

sekretar Bojan Jevševar,

blagajnik Vlado Sedej,

član Gregor Anderluh,

član Daniel Lebar,

član Silvij Močnik,

članica Sonja Strnad,

član Ivan Nagy,

član Miro Šalamun,

član Maks Žitko,

član Boštjan Bohinc

članica Andreja Anžur

 

B. Nadzorni odbor:             Damjan Čelik (OK Azimut)

Nuša Hribar (OKB)

Dalibor Radovan (OK Polaris)

 

C. Disciplinska komisija:     redni člani:               Aleš Poljanšek (OK Azimut)

                                                                                     Roman Volčič (OK TIvoli)

                                                                                     Robert Lorencon (OKNG)

                                                  ter dodatna člana:   Katarina Višnar (OK Ursus)

                                                                                     Luka (OK Cerklje)

 

D. Področne komisije:        Trenerska komisija in šolska tekmovanja: Nuša Hribar

                                                Tekmovalno-sodniška kom.: Gregor Anderluh, Miha Škarabot,

 Matej Sedej, Krešo Keresteš

                                                Kom. za karte: Daniel Lebar

                                                Smučarska o.: Stane Strnad

                                                Kolesarska o.: MiroŠalamun

                                                Precizna o.: Krešo Keresteš

 

 

4. Programi za leto 2003

Program dela za leto 2003 je predlagal predsednik Dušan Petrovič. Program je bil soglasno sprejet in je priložen kot priloga 4.

Finančni načrt na podlagi osnutka je pripravil Vlado Sedej. Občni zbor ga je soglasno potrdil in je priložen kot priloga 5. Sprejet je bil predlog o višini članarine. Vsak klub mora plačati zvezi članarino v višini 1000 sit, za vsakega tekmovalca v državnem sistemu tekmovanj pa tekmovalnino 500 sit. Tekmovalce moramo prijaviti do 8. februarja (sedej@siol.net), nakar bo OZS izdala račun.

 

5. Razno – sklepi:

- Za sprejem v članstvo zveze je zaprosil klub OK Cerklje na Gorenjskem, katerega predsednik je Boštjan Bohinc. Klub je soglasno sprejet in je trenutno 12 član OZS.

- Vsak klub dobi 10 izvodov priročnika. Za posebne akcije, ob katerih bi klubi lahko na svojem območju podarili priročnik pedagogom ali drugim organizatorjem skupin za orientacijo, lahko dobijo klubi dodatne izvode priročnika. Prodajna cena priročnika je odslej 1000 tolarjev.

- Ekipo tekmovalcev za Evropsko prvenstvo mladih sestavi ŠOK.

- V okviru vzdrževanja opreme SI bomo kupili novo enoto in poskrbeli za popravilo nedelujočih.

- Luknjače na kontrolnih stojalih bo financirala zveza, vsak uporabnik pa naj jih po potrebi sproti zamenja.

- Za dobitnika priznanja Silva Trophy bo na predlog ŠOK predlagan športni pedagog Titan z OŠ Poljane nad Škofjo Loko.

- Zveza bo OK Tivoli predčasno vrnila neizkoriščeni predujem za SI, ker ga potrebujejo za priprave na tekmo A-A. O drugih oblikah pomoči bomo odločali, ko bo znan finančni načrt tekmovanja.

Obvestila:

IOF išče organizatorja evropskega mladinskega ali članskega prvenstva za leti 2005 in 2006.

Klubi, ki želijo kupiti opremo Silva, naj določijo koordinatorja nabave, ki se bo povezal s firmo K&J. Drese poskusno šiva slovenska firma Mojster Jaka, ko bomo imeli natančnejšo ponudbo, jo bomo objavili. Koordinator je Bob, tudi za tekmovalne čevlje Jalas, VJ, ...

Oblikovan je sklad nagrad za SOL 2003. V njem je že par čevljev  SILVA. Tekmovalci s št. 7,5 ( pribl.41,25), potrudite se za zmago.

O državnem šolskem prv. bo odločeno marca.

Letos se začenja pokal treh dežel, prva tekma bo Lipica, druga v Italiji, tretja blizu Beljaka junija.

 

 

Zapisal:                                                                                                  Overila:

Bojan Jevševar                                                                                     Dušan Petrovič___________________

 

                                                                                                                Ivan Nagy____________________